Regulamin Konkursu Wielkanocnego Diab Serwis

 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organizatorem Konkursu jest klinika Diab Serwis S.C. Grażyna Popenda, Teresa Fijołek i Wspólnicy, Józefa Ryszki 51, 41-500 Chorzów
 3. Konkurs ma charakter otwarty.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Konkurs rozpocznie się dnia 16.03.2018, a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23.03.2018
 6. Uczestnik bierze udział w konkursie, jeśli będąc fanem Diab Serwis, udostępni post informujący o konkursie oraz udostępniony post uzupełni własnym komentarzem.
 7. Komentarz o którym mowa w punkcie 6, powinien zawierać życzenia świąteczne uczestnika z okazji Świąt Wielkanocnych dla Pacjentów i Personelu Diab Serwis.
 8. Po terminie wpisywania zgłoszeń wpisy zostaną poddane ocenie Jury składającego się z Zarządu Diab Serwis. oraz zaproszonych gości.
 9. Jury wybierze laureata konkursu. Werdykt Jury podany zostanie 06.04.2018. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
 10. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzcy, przyznawania miejsc ex equo, jak również przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
 11. Zgłaszanie do Konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą portalu Fan Page Diab Serwis na portalu Facebook.com.
 12. Laureaci zostaną nagrodzeni voucherem o wartości 200 zł na usługi medyczne Diab Serwis. Voucher można wykorzystać do końca 2018 roku.
 13. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: – jest autorem publikowanego wpisu. Osoba umieszczająca formę komentarz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury związane z umieszczonym komentarzem, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu. Ponadto osoba biorąca udział w konkursie:
 • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
 • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu zamieszczonej treści w dowolnym czasie i formie dla celów informacyjnych związanych z konkursem,
 • wyraża zgodę na używanie na następujących polach eksploatacji: publikacje internetowe, audycje telewizyjne, podkasty, wydawnictwa drukowane.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania wpisów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pozostawienia konkursu nierozstrzygniętego w szczególności w przypadku, gdy jakość opublikowanych wpisów nie pozwala na przyznanie nagrody.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.