Podolodzy

  • Marta Skrzypek – specjalista podologii

  • Angelika Wieszkucka-Mnich – specjalista podologii