Podolodzy

  • Marta Skrzypek – specjalista podologii
  • Angelika Wieszkucka-Mnich – specjalista podologii